תקנון מבצע נובמבר SALE לקוחות - הנחה ברכישת מזגן באתר אלקטרה מיזוג

 

1.              מבוא

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע”מ (“אלקטרה“) משיקה מבצע במסגרתו כל לקוח זכאי (כהגדרתו להלן) שרכש במהלך תקופת המבצע (כהגדרתה להלן) מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע (כהגדרתם להלן) באתר אלקטרה (כהגדרתו להלן) באמצעות קוד הקופון (כהגדרתו להלן), יהיה זכאי לקבל את ההנחה (כהגדרתה להלן) (“המבצע). המבצע בהתאם ובכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה.

2.              הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות בתקנון זה כדלקמן:

2.1.        “ההנחה” – הנחה בשיעור של 7% ממחיר מזגן המוצע למכירה באתר אלקטרה (כהגדרתו להלן).

2.2.        “קוד הקופון” – הקוד “Novsale” שלאחר הזנתו באתר אלקטרה, תינתן ההנחה כהגדרתה לעיל.

2.3.        “המוצרים המשתתפים במבצעכל המזגנים המוצעים למכירה באתר אלקטרה.

2.4.        “אתר אלקטרה” אתר האינטרנט של אלקטרה מיזוג, שכתובתו:https://www.electra-air.co.il.

2.5.        “לקוח זכאי” – לקוח פרטי בלבד (שאינו מסחרי, סיטונאי או קמעונאי) הרוכש את המזגן לשימוש אישי ביתי או משפחתי אשר בתקופת המבצע, רכש מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע באתר אלקטרה באמצעות קוד הקופון.

2.6.        “תקופת המבצע” – החל מיום 19.11.2023 ועד ליום 25.11.2023, ובכפוף לזכות המוקנית לאלקטרה להאריך את תקופת המבצע או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

3.              כללי

3.1.       תקנון המבצע יימצא במשרדי אלקטרה – רחוב יוסף ספיר 1 ראשל”צ, ובאתר האינטרנט של חטיבת המיזוג של אלקטרה בכתובת www.electra-air.co.il.

3.2.        האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.

3.3.        אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע בכל עת, להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לשנות את כללי ונהלי המבצע, לרבות בקשר עם המוצרים המשתתפים במבצע, לעדכן את רשימת המשווקים המורשים (להסיר ו/או להוסיף) הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל – כמפורט בפרסומים ו/או עדכונים אשר יפורסמו באתר האינטרנט של חטיבת המיזוג של אלקטרה בכתובת www.electra-air.co.il. לא תעמוד ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

3.4.        למען הסר ספק, ההנחה חלה אך ורק על המוצרים המשתתפים במבצע (כהגדרתם לעיל), ולא תחול על מוצרים ו/או שירותים נלווים ו/או משלימים כגון הובלה ו/או התקנה וכדומה. 

3.5.       כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

3.6.       זכאות הלקוח הזכאי והתחייבויות אלקטרה על פי תקנון זה כלפי הלקוח הזכאי זה הן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן על ידי הלקוח הזכאי.

3.7.       בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.8.        אלקטרה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתיגרם ללקוח הזכאי או לכל אדם אחר בקשר עם מבצע זה.

3.9.       רישומי אלקטרה ונהליה יהוו ראייה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.

3.10.    ביטול עסקה שנעשתה במסגרת המבצע יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של כל משווק מורשה שאצלו נעשתה העסקה ובהתאם להוראות כל דין.

 • 1. כללי

  1.1. אתר האינטרנט של אלקטרה מיזוג אוויר (להלן: “האתר”) מנוהל ומופעל על-ידי אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע”מ, ח.פ. 520039975 (להלן: “אלקטרה” או “החברה”) ו/או מי מטעמה. האתר בבעלותה של אלקטרה ומשמש כאתר תדמיתי וכן כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים.
  1.2. הוראות תקנון זה (להלן: “התקנון” או “תנאי השימוש”) יחולו על כל גלישה/צפיה/שימוש בתוכן/שירות באתר מכל מין וסוג, ובכלל זה על כל רכישה של מוצרים ושירותים, כפי שמוצעים לרכישה באתר, על ידי המשתמשים/הגולשים באתר (להלן: “המשתמשים” ו/או “הרוכשים”), נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הוא נוסח התקנון המפורסם באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאי השימוש יחייבו את המשתמש מעצם המשך שימושו באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, במלואם, לרבות מדיניות הפרטיות.
  1.3. עצם השימוש באתר, לרבות צפיה ו/או גלישה בכל תוכן ו/או שירות באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה (להלן: “מדיניות הפרטיות”), כפי שיעודכנו מעת לעת, וכי הוא מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
  1.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
  1.5. כותרות הפרקים בתנאי השימוש מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש בלבד, ולא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש. הוראות תנאי השימוש הן הוראות מצטברות ויפורשו כמתקיימות זו לצד זו ולא באופן המצמצם את תחולתן.
  1.6. תנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ובכל מקום בתנאי שימוש אלה, בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
  1.7. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים ושימוש אישיים בלבד שאינם מסחריים. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה אחרת מלבד לצורך ושימוש אישי שאינו מסחרי.
  1.8. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
  2. רכישת מוצרים ו/או שירותים

  2.1. רכישת מוצרים-
  2.1.1. האתר מציע לרוכשים אפשרות לרכישה של מזגנים מדגמים שונים וכן מוצרים נלווים (להלן: “המוצרים” או “המזגנים”), והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם.
  2.1.2. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים באריזתם המקורית.
  2.1.3. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הם על מנת לדמות למשתמש את החבילה הרלבנטית. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני של המזגן, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום. ככל ורוכש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המזגן המבוקש בפועל לבין המזגן המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר, מוזמן הרוכש לפנות לחברה אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך. כמו כן, לאור ההיתכנות שבקטלוג מוצרים רחב ומגוון כל כך תהיינה שגיאות בתום לב הנובעות מטעויות אנוש, מוזמנים משתמשי האתר טרם ביצוע ההזמנה לפנות לנציג שירות לקוחות של החברה, באמצעות עמוד ה’צור קשר’, או באמצעות טלפון, במספר: 1-700-50-4000.
  2.1.4. על הרוכש לבדוק את המוצר והתאמתו למוצר שנרכש על ידו באתר מיד עם קבלתו ולהודיע לחברה על כל אי התאמה מיד לאחר בדיקתו כאמור. היה ומחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המזגן המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המזגן הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.
  2.2. הזמנת ורכישת שירותים-
  האתר מציע למשתמשים הזמנת שירותי אחריות בתקופת האחריות (ללא תשלום) (“שירותי אחריות”), ורכישת שירותי אחזקה (“שירותי אחזקה”) והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע שירותים המוצעים להזמנה ו/או לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הזמנתם, מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
  2.3. מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד ולא תתאפשר מכירה סיטונאית באתר.
  3. תהליך ביצוע הזמנה

  3.1. הזמנת מוצרים
  3.1.1. רכישת מוצרים/שירותים מותנית, בין היתר, במסירת והזנת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש באתר במסך שיפתח לאחר בחירת המוצרים/ שירותים והוספתם לסל הקניות, כגון: שם מלא, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון וככל שהרוכש בחר לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי: מס’ כרטיס אשראי, תוקף מספר אימות ומספר ת.ז. וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בעת הרכישה באתר.
  3.1.2. לרוכשים מוקנית האפשרות לפתוח חשבון משתמש באתר, באמצעות הזנת פרטים אישיים (שם מלא, כתובת, דואר אלקטרוני ומספר טלפון) כמפורט באתר ובחירת שם משתמש וסיסמא, באופן שרוכש כאמור יוכל לבצע רכישה נוספת מבלי להזין מחדש את פרטיו האישיים כאמור, אלא באמצעות הזנת שם המשתמש והסיסמא.
  3.1.3. לאחר בחירת מועד האספקה המתאים לרוכש כאמור בסעיף ‎5 להלן, נדרש הרוכש לבחור את אופן ביצוע התשלום מבין החלופות שתוצגנה, והכל כפי שיפורט באתר מעת לעת.
  3.1.4. ככל שהרוכש בחר בתשלום עבור ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי- תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי סמוך לאחר הזנת כל הפרטים וביצוע ההזמנה.
  3.1.5. מובהר כי המוצר יסופק לבית הרוכש רק לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי ובהתאם ליתר הוראות תנאי השימוש.
  3.1.6. ההזמנה תירשם במחשבי החברה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה, אלא מסמך עיקרי העסקה הנשלח לרוכש באמצעות המייל לאחר עיבודו במערכת הכולל את מספר הזמנה ופרטים בקשר להזמנה.
  3.1.7. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
  3.1.8. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.
  3.1.9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת תשלום/אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הרוכש ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.
  3.1.10. בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
  3.2. הזמנת שירותים:

  בנוסף להזמנת מוצרים, ניתן להזמין באופן מקוון באתר שירותי טכנאי במסגרת שירותי האחריות וכן שירותי אחזקה לאחר תום תקופת האחריות (שירותי אחזקה לאחר תום תקופת האחריות כרוכים בתשלום נוסף), וזאת בלינק שלהלן: https://www.electra-air.co.il/selfservice?nav=5 .

  4. הזכאים לרכוש באתר

  4.1. רשאים לרכוש באמצעות האתר, רוכשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
  4.1.1. רוכשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.
  4.1.2. הרוכש הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.
  4.1.3. הרוכש מסר את הפרטים הנדרשים לצורך השלמת הרכישה באתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש באתר.
  4.2. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון, מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע מהרוכשים את הרכישה באתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.
  5. משלוח אספקה והתקנה
  5.1. משלוח, דמי משלוח ותשלום עבור הובלות חריגות-
  5.1.1. את המוצר שהזמנתם תקבלו באמצעות משלוח ואין אופציה לאיסוף עצמי.
  5.1.2. תוספות תשלום בגין הובלות חריגות: מובהר כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום ישירות למוביל עבור ההובלה, היא תשולם ישירות לחברת ההובלה על ידי הלקוח במעמד ההובלה ובהתאם לתעריפים הקבועים של חברת ההובלה המפורטים שלהלן מדיניות משלוחים, וכן במספר הטלפון שלהלן: 08-8551999.
  5.1.3. לפרטים מלאים אודות מועדי אספקה והובלה יש לעיין במדיניות המשלוחים המוצגת באתר הזמינה בכתובת הבאה:בכתובת הבאה: מדיניות משלוחים,  
  5.2. עלות התקנה בסיסית והתקנה חריגה
  5.2.1. התקנה בסיסית של מזגן כוללת את התשתית הבאה: 2 מ’ צנרת גז; 2 מ’ צמרת ניקוז ותושבת מנוע.
  5.2.2. כל ציוד/תשתית שיידרש לטובת התקנת המזגן, מעבר לתשתית הכלולה בהתקנה הבסיסית מחירון תוספות התקנה (“המחירון”). טרם ביצוע ההתקנה החריגה, יציג המתקין ללקוח את המחירון ויבהיר ללקוח מה תהיה העלות של כל רכיב/עבודה וכן מה תהיה העלות הכוללת שצפוי הלקוח לשלם בגין ההתקנה החריגה.
  5.3. מועדי אספקה והתקנה
  5.3.1. כחלק מתהליך הרכישה באתר יידרש הרוכש לבחור באמצעות האתר את מועד האספקה ומועד ההתקנה מבין המועדים הפנויים כפי שיפורטו באתר. מועדי האספקה וההתקנה שיבחרו על ידי הרוכש ישמרו למשך זמן מוגבל הנקוב באתר, על מנת לאפשר לרוכש להשלים תוך מועד זה את הרכישה באתר. ככל שהרוכש לא ישלים את תהליך הרכישה, מועד ההובלה כאמור יוסר ועל הרוכש יהיה לבחור מועדי אספקה והתקנה אחרים מבין המועדים הפנויים באותה עת.
  5.3.2. זמן האספקה של המוצרים הוא בהתאם לזמן שנקבע על ידי הלקוח באמצעות ממשק תיאום המשלוחים של חברת השילוח.
  5.3.3. זמן אספקת השירותים ישתנה בהתאם לסוג השירותים שיסופקו ויתואם עם הלקוח (באופן מקוון בהתאם לחלון הזמן שבחר הלקוח או באופן טלפוני).
  5.3.4. מועדי האספקה מחושבים על פי ימי עסקים ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון.
  5.3.5. בתקופת ימי מכירות מיוחדים (כגון בחירות, עומסי חום בתקופת הקיץ, חגים, שופינג IL, בלאק פריידי ומכירות סוף שנה) יתכנו עיכובים באספקה.
  5.3.6. האספקה ומועדי האספקה כפופים לנסיבות של כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה, מצב חירום, וכו’ ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות, חוסר במלאי יבואן/ספק וכיוצא בזה, ובמקרים כאמור, תיידע אתכם החברה במועד המוקדם האפשרי, בדבר האיחור ותאפשר לכם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר ככל שרלבנטי, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספו.
  5.3.7. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות. העיכוב הנ”ל לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
  5.3.8. בעת אספקת המוצר ו/או השירות רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי / אמצעי התשלום, בעת מסירת המוצר ו/או אספקת השירות, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר ו/או אספקת השירות.
  5.3.9. במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול
  5.4. אנו באלקטרה זמינים להתייעצות בנושא האספקה, מידות וכל נושא נוסף.
  6. אחריות בגין המוצרים
  6.1. המוצרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. מקום בו ניתנת אחריות לתקופה ארוכה יותר, הלקוח יקבל את תעודת האחריות המתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעת סמס או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה של אלקטרה.
  6.2. מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על החברה, על פי תעודת האחריות המצורפת למוצר והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות לחברה על פי תעודת האחריות המצורפת למוצר.
  7. ביטול עסקה והחזרת מוצרים ו/או שירותים-

  7.1. צרכן הרוכש מוצר ו/או שירות באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”) שעיקריהן להלן.
  7.2. עסקה לרכישת מוצר ו/או שירות אשר בוצעה באתר, רשאי הצרכן לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה (להלן: “הודעת הביטול”):
  7.2.1. ביטול עסקה לרכישת מוצר – החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  7.2.2. ביטול עסקה לרכישת שירות – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר ביניהם, ובהתאם להוראות החוק, לרבות כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  7.3. הודעת ביטול עסקה, לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה בכל אחת מהדרכים הבאות:
  7.3.1. בצוות שירות הלקוחות של אלקטרה מיזוג אוויר – בהודעה בעל פה בטלפון מס’ 1700-50-4000 ‎ בימים א’ – ה’ בין השעות 08:00-18:00 וימי ו’ בין השעות 08:00-12:00
  7.3.2. בהודעה בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת moked-service@ecp.co.il
  7.3.3. באתר האינטרנט בכתובת https://www.electra-air.co.il/customer/service/cancellation/?nav=5 (בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באינטרנט) באמצעות קישור ייעודי לביטול עסקה בעמוד הראשי.
  7.3.4. בדואר רשום לכתובת בית העסק – יוסף ספיר 1, ראשון לציון, מיקוד 7570460, ת.ד 4455 או בהודעה בעל פה שתמסר שם.
  7.4. בהודעת הביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו.
  7.5. בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר; או עקב אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או עקב כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו. הצרכן יעמיד את המוצר וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.
  7.6. בביטול עסקה שלא עקב (1) פגם או אי התאמה במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה-
  7.6.1. תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק.
  7.6.2. על הצרכן להחזיר את המוצר וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה במקום העסק של החברה. ההחזרה תתבצע על ידי הצרכן ובאחריותו, לחלופין – ניתן יהיה להזמין מהחברה שירות הובלה ולשאת בעלות ההובלה.
  7.6.3. ככל שהמזגן כבר הותקן – פירוק המזגן יהיה באחריות הלקוח.
  7.7. אין בביטול העסקה על ידי הצרכן כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו או כל עילה אחרת הקיימת לחברה על פי דין.
  8. ביטול העסקה על ידי החברה

  8.1. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הרוכש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על קבלת ההזמנה לרוכש. התקשרות שבוטלה לא תזכה את הרוכש בכל סעד שהוא ולא יהיו לרוכש כל טענות כנגד החברה:
  8.2. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה.
  8.3. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון” ו/או, עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
  8.4. במקרה בו לא עמד הרוכש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר הרוכש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  9. מדיניות פרטיות

  9.1. כללי
  9.1.1. החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
  9.1.2. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש.
  9.1.3. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, בין היתר, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
  9.2. מסירת פרטים אישיים לצורך רכישה באתר ו/או במסגרת רישום באתר
  9.2.1. חלק מהשירותים באתר ובשירות טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש כגון שם המשתמש וכתובת הדואר האלקטרוני שלו. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע האמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מסירת חלק מהמידע האמור מהווה תנאי הכרחי לצורך שימוש בשירותים שונים המוצעים באתר. מסירת הפרטים האישיים נעשית על פי רצונו של המשתמש ומעידה על הסכמתו לאמור בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות. אלקטרה תשתמש במידע אישי זה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ועל-פי הוראות כל דין.
  9.2.2. לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות למשתמשי האתר.
  9.2.3. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי מסר/הזין את המידע ו/או נרשם בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 9.2.2 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
  9.3. איסוף ושימוש במידע
  9.3.1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד הזנת הפרטים ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר. זאת על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. יודגש, מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
  9.3.2. מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש בשירותים אשר באתר, תהיה רשאית החברה לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לחברה לזהות את הגולש בעת הגלישה (Cookies). הסרת קבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. השימוש בקבצים כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות הפרטיות. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
  9.4. מסירת מידע לצד שלישי
  9.4.1. מסירת הפרטים האישיים נעשית על פי רצונו של המשתמש ומעידה על הסכמתו לאמור בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות.
  9.4.2. החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
  • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
  • בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות תנאי השימוש הייעודיים ו/או להוראות כל דין.
  • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  • בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  • אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
  • מידע שימסור הלקוח במסגרת השימוש באתר זה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.
  10. תכנים, כתבות ופרסומות

  10.1. התמונות, המפרטים הטכניים והמחירים באתר זה הם כלליים ואין לשייכם לדגם ו/או שוק ספציפי. בנוסף, רוב הפריטים המופיעים באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. במקרה של פער או הבדל בין התמונה לבין התיאור המילולי, יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.
  10.2. התוכן, לרבות המידע, הייעוץ והשירותים הניתנים במסגרת אתר זה (לרבות השירותים הניתנים בקשר עם פתרון תקלות במזגנים, מדריך לבחירת המזגן ושירות השאלות והתשובות) הם למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת (לרבות חוות דעת מקצועית). על כן, מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, המלצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. לפיכך, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך לפני כל פעולה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אלקטרה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או השירותים ו/או התכנים המופיעים באתר זה.
  10.3. מובהר בזאת כי במקרה של סתירה בין התוכן המופיע באתר (לרבות תנאי האחריות למזגן המפורטים באתר) ובין תעודת האחריות, הוראות ההפעלה ו/או כל מידע נוסף המסופק עם המוצר, יגבר נוסחם של האחרונים. יובהר, כי ככל וקיימת סתירה בין התוכן המופיע באתר (לרבות תנאי האחריות למזגן המפורטים באתר) לבין הוראות כל דין (לרבות דיני הגנת הצרכן) יגברו ההוראות שבדין.
  10.4. המוצרים המופיעים אינם בהכרח מוצר סטנדרטי ו/או כלולים במחיר המוצר. אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים, דגמים ומחירים ללא הודעה מוקדמת.
  10.5. באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של אותו צד שלישי הנו כפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.
  10.6. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים – האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר אינם בפיקוח החברה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים המקושרים לאתרים אלו. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים.
  11. זמינות ו/או שינוי האתר

  11.1. אלקטרה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק ממנו, לשנות מעת לעת את מבנה האתר ותוכנו לרבות מראהו, וכן את אופי, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, ללא צורך במתן הודעה מראש. יובהר כי שינויים אלו יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין.
  11.2. שינויים כאמור, עלולים להיות מטבעם כרוכים בתקלות ו/או אי-נוחות וכיו”ב למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אלקטרה בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או נלווים שיגרמו למשתמש בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  12. אבטחת מידע

  12.1. החברה מטמיעה ומיישמת מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת מידע. עם זאת, החברה מבהירה, כי איננה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית כאמור, כוח עליון או מקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
  13. קניין רוחני

  13.1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות שם, סימני מסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו על-ידי “אלקטרה” או מטעמה, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו (להלן: “התוכן”) – הן של אלקטרה בלבד, או של צד ג’ ממנו קיבלה אלקטרה הרשאה.
  13.2. השימוש בתוכן האתר או בחלק ממנו, במפורש או במשתמע, לרבות שימוש באמצעות קישור לאתר מאתר אחר, ללא קבלת הסכמתה של אלקטרה בכתב ומראש, הוא אסור.
  13.3. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בתוכן המצוי בו, לרבות באיזה מסימני המסחר המוצגים בדפי האתר, ללא ההסכמה בכתב של החברה.
  14. ברירת דין ומקום שיפוט
  על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.